Total Pageviews

Thursday, May 30, 2013

आयुष्याच्या वाटेवरती !!!


                                              
                                                       हसायला रडायचे बंधन नसते
                                                        रडायला हसायचे बंधन नसते
                                                        जीवन असे आहे कि भाऊ,
                                                        जगताना सुख - दुख घेऊन
                                                                जगायचे असते
                                                          ह्या जगण्याच्या वाटेवरती
                                                      यश - अपयश तर येतच असते
                                                     ह्याची आपल्याला तमा न बाळगता
                                                         आपल्याला पुढे जायचे असते
                                                            आयुष्याच्या ह्या वाटेवरती
                                                           हसत हसत जगायचे असते
                                                              दुख करत करत मारायचे
                                                                           असते.


     - ni3more

1 comment:

reshma gaikwad said...

ayushya he asach asate